info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

SÖZLEŞME YENİLEME

  • Sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi konusunda davacı hakkında düzenlenen nitelik belgesinde 2020 yılı sıralı sicil amirlerinin üçü tarafından da uygun görüş bildirildiği, davacının meslek hayatı boyunca görev yaptığı birliklerde takdirler ve şerit rozetler aldığı, ayrıca subay komando kursu aldığı ve görev yaptığı yerlerde sahada da aktif görevler aldığı görülmektedir. Bu durumda; sözleşmesinin yenilenmesi için aranılan genel ve özel şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan, yine güvenlik soruşturması açısından olumsuz bir durumu olmayan davacının, meslek safahatı boyunca almış olduğu disiplin cezalarının çoğunun 2015-2016 yıllarına ilişkin olması ve bunların bir kısmın mahkeme kararlarıyla iptal edilmiş olması ile bu tarihlerden sözleşme yenilememe tarihine kadar davacının disiplin anlamında olumlu bir safahat içerisinde olduğu dikkate alındığında, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin olarak başkaca hukuken kabul edilebilir herhangi bir bilgi ve belgenin davalı idarece dosyaya sunulmadığı, diğer yandan, davacının nitelik belgesinin olumlu olup sıralı sicil amirlerince de uygun görüş verildiği, sicil ortalamasının iyi olduğu ve meslek safahatı boyunca da takdirler ile şerit rozetler aldığı, ayrıca davacının görevinde başarısız veya verimsizliğine ilişkin bir tespitin de yapılmadığı görüldüğünden, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan; davacının 29/08/2020 tarihi itibariyle ilişiğinin kesileceği dikkate alındığında, işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde davacı açısından maddi yönden telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı da muhakkaktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına
  • Dava dosyasının incelenmesinden; 30.08.2009 tarihinde sözleşmeli subay olarak nasbedilen davacının, 2016 yılında 3 yıllık süre ile sözleşme yenilediği, en son …. Komutanlığı’nda bölük komutanı olarak görev yapmakta iken Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, …. ceza dosyası kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık olduğu tespit edildiği gerekçesiyle güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin yenilenmemesine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Bakılan uyuşmazlıkta; her ne kadar, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesinin dayanağı,” davacının … esas sayılı ceza doyası kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık olduğu” olarak gösterilmiş ise de, davacı hakkında ” Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan açılan kamu davası sonucunda ….sayılı kararı ile suçlamalara ilişkin olarak ayrı ayrı beraat kararı verildiği, bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine  …. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, bunun dışında ise davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğunu gösterecek başka herhangi bir somut bilgiye yer verilmediği, ayrıca Mahkememizce UYAP üzerinden yapılan sorgulamada davacının herhangi bir adli sicil kaydının yahut adli sicil arşiv kaydının da olmadığı görülmektedir.Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak alınan eylemiyle ilgili olarak hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verildiği, adli sicil ve arşiv kaydının olmadığı, davalı idarece  güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirmesine esas alınacak başkaca herhangi bir bilgi veya belgenin de sunulmadığı dikkate alındığında, güvenlik soruşturması olumsuz  olduğundan bahisle davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.