info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

SİCİL İPTAL

SİCİL İPTAL

Uyuşmazlıkta, davacıya ait sicil safahat çizelgesinde 2016-2019 yılları arasındaki sicil notlarının incelenmesinden;  2017 tarihinde astsubaylığa nasbedildiği, nasbından sonra ilk sicil notu olan 2018 sicil notunun ise 80,75 puan olarak belirlendiği, sicil belgesinin gerekçe ve kanaat kısmında sicil amirleri tarafından olumlu yada olumsuz kanaat belirtilmediği, sicil dönemi içerisinde davacıya verilen herhangi bir disiplin cezası bulunmadığı gibi davacı hakkında yürütülen adli ve idari bir soruşturma da olmadığı, davacı adına sicil döneminde beş adet takdirname düzenlendiği, sicil belgesinin ayırt edici niteliklerde ortak nitelikler ve görev alanı niteliklerinin tamamının 1. ve  sicil amirleri tarafından herhangi bir işaretleme yapılmadığı, 1. Sicil üstü tarafından müstakil görev yapma kabiliyeti “Yapar”, Sicil Üstü olabilme durumu “Sicil Üstü Olabilir”, Yurt dışında görev yapabilme durumu “Vardır” olarak işaretlendiği,  FYDT (Fiziki Yeterlilik Değer Testi) Notu Astsubay Sicil Belgesinde 0 (sıfır )olarak gösterildiği, 2018 yılı sicil özetinde ise  FYDT (Fiziki Yeterlilik Değer Testi) Notu 5 (Beş) gösterildiği, başkaca davacının 2018 yıllı sicil notunun düşmesine neden olarak gösterilecek herhangi somut bir bilgi ve belgenin de dava dosyasına sunulmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının sicil döneminde almış olduğu beş adet takdirname bulunduğu, Astsubay Sicil Belgesinde  FYDT (Fiziki Yeterlilik Değer Testi) Notu  0 (sıfır )olarak gösterildiği, 2018 yılı sicil özetinde ise  FYDT (Fiziki Yeterlilik Değer Testi) Notu 5 (Beş) olarak gösterildiği, davacıya verilen Fiziki Yeterlilik Değer Testi Notunda çelişki olduğu, 2018 yılı sicil döneminde davacı hakkında yürütülen adli ve idari bir soruşturma olmaması, disiplin cezasının ve olumsuz kanaatin bulunmaması, davacıya 2018 yılında sicil notunun 80.75 puan (Başarılı) olarak verilip aldığı sicil notun gerekçe olacak davalı idarece somut herhangi bir bilgi ve belge sunulmaması, öte yandan davacı 2018 yılı Astsubay Sicil Belgesinin “Bölüm VIII Sicil üstlerinin Değerlendirmesi” bölümünde yer alan 3. Ayırt Edici Nitelikle bölümün doldurulmayarak boş bırakıldığı, sicil raporunda olumsuz veya yetersiz bir işaretleme bulunmadığı gibi, X. Bölümünde de sicil üstlerince olumsuz herhangi bir gerekçe veya kanaat belirtilmediği, hususları dikkate alındığında, dava konusu sicil notunun subjektif değerlendirmeye dayalı olduğu ve davacının durumu ile uyumlu olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

SİCİL İPTAL

Bilindiği üzere, askerlik müessesesinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurt dışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicilleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sicil üstleri üstlük ve komutanlığın en önemli özel yetkilerinden olan sicil verme yetkisini kullanırken mutlaka objektif olmak durumundadır. Ayrıca her ne kadar sicil işlemlerinin idarenin diğer işlemlerine göre takdir yetkisinin daha yoğun olarak kullanıldığı işlemler grubunda olması ve T.C.Anayasasının 125/4 ve 1602 sayılı Kanunun 21/2’nci maddelerinde belirtildiği üzere, takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği göz önünde tutulsa da, burada denetlenemeyecek olan husus hukuka uygun kullanıldığı tespit edilen takdir yetkisi olup, bu yetkinin hukuka aykırı kullanıldığının anlaşılması halinde, idarenin sicil tanzimi konusundaki takdir yetkisi de denetlenebilecektir.

Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum ise; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte, ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları ile takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasıdır.

Dava konusu olayda, Mahkememizin 11/04/2018 ve 31/05/2018 tarihli ara kararları uyarınca davalı idarece dava dosyasına sunulan davacının geçmişe yönelik sicil durumlarına ilişkin bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacının 2015 yılına ilişkin sicil dönemine yönelik olarak sicil üstlerince menfi değerlendirmelerde bulunulmadığı, 2005 ve 2007 yıllarına ait menfi değerlendirmelerin davacının 2015 yılı sicil durumunu etkilemeyeceği, davacının 2009 ve 2012 yıllarında  iki kez sözleşmesinin yenilerek görevine devam ettiği, 2015 yılı sicil dönemine ilişkin sicil notlarının geçmiş yıllara kıyasla  sicil safahatı içerisinde ani ve açık bir düşüş meydana getirdiği, sicil üstü değerlendirme notundaki düşüşü  haklı kılmaya yeterli olacak nitelikte bilgi veya belgenin özlük ve sicil dosyasında bulunmadığı gibi davalı idarece de bu yönde dava dosyasına herhangi bir bilgi ve belgenin sunulamadığı hususları gözetildiğinde davacının 2015 yılı sicil notunun iptali istemiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

SİCİL İPTAL

Dava dosyasının incelenmesinden; 2008 yılından itibaren sicil almaya başlayan davacının üstün başarılı bir sicil safahatının mevcut olduğu, dava konusu 2016 yılında 1. sicil üstünce üstün başarılı  seviyede sicil notuyla takdir edildiği ve olumlu nitelikte kanaatlerin belirtildiği, 2. sicil üstünce yine üstün başarılı  seviyede sicil notuyla takdir edildiği ve kanaat belirtilmediği, 3.sicil üstünce çok iyi seviyesinin alt düzeylerinde başarılı sicil notuyla takdir edildiği ve serbest kanaat bölümünde davacı hakkında bir takım olumsuz nitelikte kanaatlerin sicile yazıldığı, davacı tarafından, görev yaptığı 2016 yılına ilişkin hakkında verilen yıllık sicil belgesindeki düşük notlar ile bu sicil belgesindeki olumsuz kanaatlerin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda sicil amirlerinin takdir yetkisinin bulunduğu açık olmakla birlikte bu yetkinin objektif olarak kullanıldığına dair bilgi, belge ve emareler ile olumsuz kanaatlerin oluşmasına neden olan bilgi, belge, emare ve delillerin ne olduğunun yargısal denetime elverişli şekilde ortaya konulması gerektiği açıktır.

Bakılan davada, 2016 yılına ait disiplin not ve kanaatlerin verilmesine neden teşkil eden displin soruşturması, bilgi, belge, tutanak ve belirlemelerin ne olduğunun ve bunlara ilişkin bilgi belgelerin onaylı örneklerin gönderilmesi istenilmiş olup, davalı idare tarafından bu yönde herhangi bir bilgi ve belge Mahkememize gönderilmemiştir.

Öte yandan, dosyadaki bilgi belgelerden davacının sicil almaya başladığı 2008 yılından itibaren sicil notlarının üstün başarılı seviyede 100,00 puan olduğu gibi hakkında  herhangi olumsuz bir kanaatin sicilinde bulunmadığı, temsil kabiliyetinin olduğunun sicilinde belirtildiği, meslek hayatı boyunca toplam 4 şerit rozet, 2 ödül ve 101 takdir ile taltif edildiği, verilen beş adet takdir ile bir şeref rozetinin 2016 yılı sicil üstlerince verildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta; davacı hakkında 2016 yılı 1. ve 2. sicil üstünce takdir olunan sicil notlarının davacının çok başarılı sicil safahatı ile uyum içinde olduğu ancak 3. sicil üstünce takdir olunan sicil notu ile olumsuz kanaatin  sicil safahatı ile uyum içinde olmadığı, davacının sicil notunda bu düşüşü izah eden, disiplin ve görev performansında düşme olduğunu gösteren ceza, ikaz ve uyarı gibi bilgi ve belgelerin de mevcut olmadığı görülmektedir.

Bu durumda; dava konusu edilen sicil notunun davacının sicil alma eğilimine ve safahatine göre düşük olduğu, bu durumun 2016 yılına ait sicil notlarının ve olumsuz kanaatlerinin sebep ve gerekçeleri konusunda açık bir kuşkuya ve çelişkiye neden olduğu, davacının 3. sicil üstünce düşük not verilmesinin ve sicile intikal ettirilen olumsuz kanaatlerin gerekçelerinin açık ve somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı, salt takdir yetkisi öne sürülerek sicil değerlendirmesi yapılmasının tarafsız ve adil bir değerlendirme olamayacağı anlaşılmakla objektif olarak verildiği konusunda dayanağı bulunmayan davacı hakkındaki 2016 yılına ilişkin sicil notları ile bu yıla ait  olumsuz kanat ve belirlemelerin hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.