info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

GÜVENLİK SORUŞTURMASI - ARŞİV ARAŞTIRMASI

Boşanmış Eş - Cezaların Şahsiliği

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca, sözleşmeli astsubay çalıştırma, astsubayın sözleşmesini yenilememe konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, idarenin bu konuda yargı kararı ile zorlanamayacağı, diğer bir ifadeyle idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği açık olmakla birlikte, idarelerin bu takdir yetkisinin de mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve takdire dayanan işlemlerin de yargı denetimine tabi bulunduğu hususları idare hukukunun bilinen ilkelerindedir.

Uyuşmazlıkta; davacı ile eski eşinin … yılında evlendikleri, …. tarihinde  boşandıkları, davacının sözleşmesinin yenilenmesi için yapmış olduğu müracaatının, ‘boşandığı eşinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan  …. yapılan yargılaması sonucunda 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi’ nedeniyle sicil amirlerince uygun bulunmadığı ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Değerlendirme Komisyonu’nda sözleşmesinin yenilenmemesine kararı verildiği görülmekte ise de, Anayasa’nın 38. maddesinde de yer alan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereği, kendisi hakkında herhangi bir olumsuzluk tespiti bulunmayan davacının, salt eşi hakkındaki adli yargıya intikal eden husus dikkate alınarak sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Kardeşe Ait İstihbari Bilgi – Cezaların Şahsiliği

Dava konusu işlemin sebep unsuru, davacının kardeşi …. 2012 yılında ….. yanlısı kesim içerisinde yer aldığına dair bilgi notudur. Dosyada bulunan belgelerden, bu hususta davacı hakkında yapılan işlemin neticesi anlaşılamadığından Dairemizce ara kararı yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğünden davacının kardeşi …… hakkında adli soruşturma bulunup bulunmadığı sorularak  buna ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün …… hakkında yapılan incelemede herhangi bir kayda rastlanılmadığı, kardeşi …….hakkında herhangi bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak davacı hakkında yasal hiçbir engel bulunmadığı, kardeşi ile ilgili isnatların ise soyut ve net ortaya konulan bir unsur olmadığı anlaşıldığından anılan bilgi notuna istinaden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KYOK – Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Bulunması

Olayda; söz konusu hususa ilişkin olarak yapılan incelemede, Mahkememizin 09.05.2019 tarihli ara kararıyla davacı aleyhinde yürütülen soruşturmanın akıbetinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulduğu ve bu ara kararına cevaben gönderilen bilgi ve belgelerden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ….. sayılı kararıyla “şüpheli hakkında atılı suç isnadından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildiği  görülmektedir.

Bu durumda; davacı hakkında yürütülen soruşturmanın kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilerek son bulduğu, bu soruşturmanın davacı aleyhinde herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı ve 657 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 56. maddesinde belirlenen şartların davacı hakkında oluşmadığı anlaşıldığından, davacının memuriyetle ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Hırsızlık KYOK – Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Bulunması

Bakılan uyuşmazlıkta, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında hırsızlık suçundan hakkında işlem yapılması dışında davalı idarece davacı hakkında başkaca bilgi ve belge sunulmadığı, davacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık suçundan yürütülen …….. Soruşturma No’lu dosyada kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, öte yandan yapılan UYAP sorgulamasında davacının adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığı görülmüştür.

Bu durumda, davacı hakkında yapılan incelemede kendisi hakkında 2016 yılında hırsızlık suçundan işlem gördüğüne ilişkin bilgi notu üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ilgili kurulca olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde uzman erbaş sözleşmesi feshedilerek terhis edilmiş ise de, davacı hakkında anılan suçtan yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, davalı idarece bu tespit dışında güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulmadığı, istihbari bilgide yer verilen tespitin anılan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı karşısında dayanaksız kaldığı anlaşıldığından, davacının arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır

NATO – Güvenlik Belgesi – Kapatılan Üniversite

Dava dosyasının incelenmesinden; …. Almanya’nın Geilenkirchen şehrinde bulunan NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol Kuvvet Komutanlığı emrinde ….. olarak çalışmaya başladığı, görevine devam edebilmesi için son olarak …..tarihine kadar geçerli olmak üzere düzenlenmiş olan kişi güvenlik belgesinin yenilenmesi yönündeki NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol Kuvvet Komutanlığı talebi üzerine, söz konusu uluslararası kuruluş ile olan ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olan davalı idare tarafından iç hukukta güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin düzenlemeler kapsamında yapılan soruşturma neticesinde kapatılan …. Üniversitesinde 2014-2016 yılları arasında uzaktan (on-line) yüksek lisans öğremini aldığı” hususunun tespit edildiği, bu tespit doğrultusunda yenileme talebinin kabul edilmeyerek kişi güvenlik belgesinin iptal edildiği hususunun davalı idarenin bildirimi üzerine NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol Kuvvet Komutanlığı tarafından davacının iş akdinin feshedilerek …..  tarihli yazı ile davacıya bildirilmesi sonucu, kişi güvenlik belgesinin iptal edilmesine karşı davacı tarafından ….tarihli dilekçe ile Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan itirazın zımnen reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı hakkında Dairemizce UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırma ve dava dosyasındaki diğer bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden davacı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmediği, davacının adli sicil kaydının olmadığı, sadece istihbari mahiyette gönderilen ve içeriği davalı idarenin savunma dilekçesinde de belirtildiği gibi KHK ile kapatılan …. Üniversitesi’nde 2014-2016 yılları arasında uzaktan (on-line) yüksek lisans öğrenimi yaptığı bilgisinin bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının kapatılan bir eğitim kurumunda 2014-2016 yılları arasında uzaktan yüksek lisans maksadıyla öğrenim görmesinin tek başına güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz olması sonucunu doğurmayacağı, bunun dışında davalı idarece davacının güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz olması sonucunu doğurabilecek başkaca hukuken kabul edilebilir herhangi bir bilgi veya belgenin dosyaya sunulamadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının NATO güvenlik belgesinin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı sözleşmeli uzman erbaş olarak Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda görev yapmaktayken, hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda düzenlenen “bilgi notu” uyarınca, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu tarafından davacının güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilerek sözleşmesinin feshedilmesi üzerine, anılan bu fesih işleminin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. ..Dava konusu işlemin dayanağını oluşturan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilerek davalı idarece kullanılan davacıya ait kişisel veri niteliğindeki bilgilere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler tarafından ulaşılabileceğine ve yine bu kapsamdaki bilgileri alabileceğine dair yapılan kanuni düzenlemenin (4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine eklenen ikinci fıkrası) Anayasa Mahkemesinin yukarıda bahsedilen kararıyla iptal edildiği ve bu kararın da Resmi Gazetede yayımlandığı 28/04/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olması, kanun koyucu tarafından da bu konuda henüz bir düzenlemenin de yapılmamış olduğu anlaşıldığından Anayasa’nın 153. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğuna dair hüküm ile Danıştay’ın yerleşmiş içtihatlarıyla istikrarlı bir şekilde belirtildiği üzere, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa’ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmesinin, Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırı olacağı hususu göz önünde bulundurulduğunda, yasal dayanaktan yoksun kalan istihbarat bilgilerine dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır

Bank Asya

“Bu durumda, davacı hakkında güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen istihbari bilgiler nedeniyle davacının uzman erbaş adaylık işlemleri sona erdirilmiş ise de; Mahkeme tarafından dava konusu işlemin sebep unsuruna etki eden hususların araştırılmasına yönelik olarak yapıldığı görülen ara kararı gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından dosyaya sunulmuş olan CD içeriği bilgilerin ayrıntılı olarak incelenmesi neticesinde, davacıya ve kız kardeşine ait hesap hareketleri ve bu hesapların niteliği itibariyle; terör örgütü ile veya Devlet aleyhine türemiş herhangi bir yapı ya da oluşumla irtibatlı veya iltisaklı olduklarını açık ve net olarak ortaya koyduğundan bu haliyle söz edilmesine olanak bulunmadığı anlaşıldığından, güvenlik soruşturmasında yer verilen söz konusu istihbari bilgiler, idarece tespit edilen başkaca bir bilgi ya da belge ile desteklenmediği sürece tek başına davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak sonuçlandırılmasına dayanak teşkil etmeyeceği sonucuna varılmış olup davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”