info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

SÖZLEŞME FESHİ

UYUŞTURUCU – HAGB

Dava dosyasının incelenmesinden; …. Jandarma Komado Tabur Komutanlığı emrinde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan davacının … sayılı kararı ile “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi üzerine ….  yazıyla bildirilen işlemle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Somut olayda, dava konusu işlem incelendiğinde, davacının sözleşmesinin görevinde başarısız olma ya da kendisinden istifade edilemeyeceği gerekçesiyle değil, davacı hakkında “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı üzerine feshedildiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen yasal durum ve açıklamalar çerçevesinde davacının durumu değerlendirildiğinde; … tarihinde sözleşme imzayalayarak uzman erbaş statüsünde göreve başlayan davacı hakkında …. “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” suçundan yapılan yargılama neticesinde emre itaatsizlikte ısrar suçundan  10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, koşulları oluştuğundan bahse konu mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, davacı hakkındaki bu kararın …  tarihinde kesinleştiği, bunun üzerine, Jandarma Komando Tugay Komutanlığının sözleşmenin feshi işlemi  ile “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” suçundan dolayı davacının sözleşmenin feshedildiği sabit olmakla beraber; bilindiği üzere statü hukukuna ilişkin düzenlemeleri içeren idari kanunların kanun koyucu tarafından aksi belirtilmedikçe yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlilik kazanıp hüküm doğuracağının idare hukukunun bir ilkesi olduğu, Kanun koyucunun anılan Kanun’un 12/b maddesinin  geriye etkili olarak uygulanması yönünde özel bir hüküm getirmediği, “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” dair ibarenin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12’nci maddesinin (b) bendine, 6586 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile eklendiği ve bahse konu yasal değişikliğin 03/02/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, dolayısıyla suç tarihi olan 16.11.2014 tarihinde mevcut olmayan 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12/b maddesinde yapılan bahse konu değişikliğin geçmişe etkili olarak uygulanmasının mümkün olmadığı, yargılamaya konu “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” eyleminin gerçekleştiği 16.11.2014 tarihi itibariyle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12/b/1 maddesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse” ibaresi yer almadığından; değişiklik hükmünün geçmişe etkili olarak davacıya uygulanmayacağı, bu nedenle tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin sebep ve konu unsurları bakımından hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ

Davacının durumu değerlendirildiğinde; 20.08.2015 tarihinde sözleşme imzalayarak uzman erbaş statüsünde göreve başlayan davacı hakkında … “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” suçundan yapılan yargılama neticesinde emre itaatsizlikte ısrar suçundan  10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, koşulları oluştuğundan bahse konu mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, davacı hakkındaki bu kararın 07.03.2016  tarihinde kesinleştiği, bunun üzerine, Jandarma Komando Tugay Komutanlığının sözleşmenin feshi işlemi  ile “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” suçundan dolayı davacının sözleşmenin feshedildiği sabit olmakla beraber; bilindiği üzere statü hukukuna ilişkin düzenlemeleri içeren idari kanunların kanun koyucu tarafından aksi belirtilmedikçe yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlilik kazanıp hüküm doğuracağının idare hukukunun bir ilkesi olduğu, Kanun koyucunun anılan Kanun’un 12/b maddesinin  geriye etkili olarak uygulanması yönünde özel bir hüküm getirmediği, “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” dair ibarenin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12’nci maddesinin (b) bendine, 6586 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile eklendiği ve bahse konu yasal değişikliğin 03/02/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, dolayısıyla suç tarihi olan 16.11.2014 tarihinde mevcut olmayan 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12/b maddesinde yapılan bahse konu değişikliğin geçmişe etkili olarak uygulanmasının mümkün olmadığı, yargılamaya konu “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak” eyleminin gerçekleştiği 16.11.2014 tarihi itibariyle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12/b/1 maddesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse” ibaresi yer almadığından; değişiklik hükmünün geçmişe etkili olarak davacıya uygulanmayacağı, bu nedenle tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin sebep ve konu unsurları bakımından hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ – İSTİHBARİ BİLGİ

Dava dosyasının incelenmesinden; Isparta Eğirdir Dağ ve Komando Okulu’nda Uzman Erbaş olarak görev yapan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen “…bahse konu şahsın bölücü terör örgütüne müzahir olduğu yönünde teyide muhtaç bilgiler bulunduğu” yönündeki bilgi notuna istinaden güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Dairemizin 10/12/2019 tarihli ara kararı ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden davacı ile ekte gönderilen nüfus kayıt örneğinde yer alan davacının yakın aile bireyleri hakkında Türkiye genelinde sorgulama yapılarak PKK,  FETÖ/PDY veya başka bir terör örgütü kapsamında ve herhangi bir suç kapsamında adli soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığının sorularak, soruşturma ya da kovuşturma var ise ilgili dosya numaralarının ve konu ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin sunulması istenilmiştir. Gönderilen cevap dilekçelerinde davacı ile ara karar ekinde gönderilen nüfus kayıt örneğinden yer alan aile bireyleri hakkında olumsuz herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, herhangi bir  adli soruşturma kaydının bulunmadığı beyan edilmiştir. Bu durumda, davacının kendisine dair bilgi notundaki durumu doğrular nitelikte herhangi bir verinin dosyaya sunulmadığı, davacı ile yakın aile bireyleri hakkında herhangi bir adli soruşturma kaydının bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle istinaf isteminin kabulüne, Isparta İdare Mahkemesi’nin …sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline