info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

İŞÇİLİK ALACAKLARI

YEMEK PARASI – YEMEK YARDIMI

:”…eğer işyerinde yemek ayn olarak veriliyorsa yani işçi işyerinde işverenin temin ettiği yemeği yiyorsa, işçinin yemek yardımı, yemek parası vb. bir ad altında alacağa hak kazanması mümkün değildir. İşveren yemek yardımını nakdi (parasal) yapıyorsa, yani işyerinde yemek vermeyip, yemek parası veriyorsa, bu takdirde işçinin yemek yardımı, yemek parası vb. bir ad altında alacak talep etmesi mümkün olacaktır….” ANKARA BAM 9. HD. D:2018/1215 K:2019/1249 T:18/06/2019

İŞÇİNİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ HALİNDE FAİZ İSTENEBİLECEĞİ

Davalının davacı kurum adına yapmış olduğu kredi kartı çekimini inkar etmediği ancak malzeme satan kişilerin de kurumda çalıştığı, onların ödemesi gerektiğinden bahisle, itirazda bulunduğu, kendisinin bu kişilere rücu hakkı baki kalmakla birlikte, savunmasının yerinde olmadığı, harcamaya yetkili kredi kartının

hesabını kuruma kendisinin vermesi gerektiği, bu harcamaya karşılık herhangi bir malzeme gösterilmediği, anlaşıldığından, asıl alacağın takibinin yasal olduğu, davacı tarafından faiz istendiği, faize hükmedebilmek için, davalının temerrüte düşürülmesi gerektiği, dosyaya kurum tarafından davalının temerrütüne dair bir belge ibraz edilmediği anlaşıldığından, işlemiş faiz alacağının yerinde olmadığı, takip tarihinden başlaması gerektiği anlaşılmıştır.

Çocuk Bakıcıları İş Kanunu Kapsamındadır.

  • Somut olayda, tanık beyanlarından ve tüm dosya kapsamından davalının davacıyı devamlı olarak çocuklarına bakması için işe aldığı, davacının bu çocukların bakımı ile uğraştığı, bunun yanında ise arızi olarak ev işlerinde ev sahibine yardım ettiği bu nedenle davacı ile davalı arasındaki ilişkinin İş Kanunu’nun düzenlediği anlamda hizmet ilişkisi olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu anlamda her ne kadar iş ilişkisinin resmi belgeler üzerinde dava dışı şirket ile kurulduğu görülmekteyse de davacının fiilen davalıların ev hizmeti ve çocuk bakımında görevli olması iş ilişkisinden doğan sorumluluğun davalılara ait oluşunu etkilemeyecektir. Mahkemece işin esasına girilerek dava hakkında bir karar verilmesi gerekirken husumetten red kararı verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (22. HD 2013/35095E., 2015/9308K.)
  • Somut olayda, tanık beyanlarından ve tüm dosya kapsamından davalının ortaokul çağlarında iki torununun olduğu, davalının bu torunlarına bakmak davacıyı işe aldığı, davacının bu çocukların bakımı ile uğraştığı, bunun yanında ise arızi olarak ev işlerinde ev sahibine yardım ettiği bu nedenle davacı ile davalı arasındaki ilişkinin İş Kanunu’nun düzenlediği anlamda hizmet ilişkisi olarak değerlendirilmesi gerektiği, uyuşmazlığın çözümünde İş Mahkemesi’nin görevli olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece işin esasına girilerek dava hakkında bir karar verilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. . (9. HD 2013/16982E., 2014/3992K.)

Çocuk bakıcılığının baskın olduğu kanaatine varılır ise davaya bakmakla iş mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilmeli ve işin esasına girilerek bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (22. HD 2016/30630E., 2017/1090K.)

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

”… Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.’ (Yargıtay 9. H.D. E 2009/1652 K:2011/1044 T. 27/01/2011)