info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

İSTİFADE EDİLEMEME

Silahla Kendisini Yaralama

Olayda;  davacının  …  tarihinde gitmiş olduğu kafeterya çıkışında silahının  bir el ateş aldığı ve kendisini yaraladığı anlaşılmakla birlikte, işleme konu fiiliyle ilgili olarak yapılan suç duyurusu üzerine … Başsavcılığı tarafından verilen …. sayılı karar ile eylemin taksirle işlendiği gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilmiş olması, bu olay dışında, hizmet süresi içinde nöbet talimatına aykırı hareket etmesi fiili sebebiyle verilen uyarma cezası dışında davacının disiplin cezasının bulunmaması, takdirname ile ödüllendirilmiş olması, 2018 yılı  sicil notu ortalamasının 96,6 olduğu, olaydan önce düzenlenen 2019 yılı sicil notunun ise 98 olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, İstihdam edildiği kadro görev yerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamadığına ilişkin başkaca herhangi bir tespit bulunmayan davacının taksirle meydana gelen bir olay sebebiyle sözleşmesinin feshedilmesinin ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturacağı sonuç ve kanaatine varıldığından, davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kendisini Yaralama

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının daha önce herhangi bir disiplin cezası almadığı, dava konusu işlem tarihi itibarıyla söz konusu olay sebebiyle henüz herhangi bir disiplin cezası ile tecziye edilmediği, hakkında Yönetmeliğin 13.maddesinde belirtilen suçlardan başlatılan herhangi bir ceza soruşturması ya da verilen bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı, “atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildiği kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamaması, aşırı derecede borçlanması ve mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmemesi” hallerinin söz konusu olmadığı, bu nedenle dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacının, “kendisinden istifade edilemeyecek” personel olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadığı, dolayısıyla davacının Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13. maddesi kapsamında sözleşmesinin feshini gerektirecek koşulların somut olayda gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı hakkında yürütülen idari tahkikata konu fiilin niteliği, dava dosyasında bulunan diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesinden, yukarıda yer verilen mevzuat gereğince davacının komando bıçağı ile kendisini kasıtlı olarak yaralama fiilini işlemesinin kendisinden istifade edilemeyecek haller arasında sayılmadığı, salt bu olayın davacıdan istifade edememe sebebiyle sözleşmesinin feshi işlemi için yeterli olmadığı, bunun dışında davacıdan istifa edilemediğine ilişkin dosyada herhangi bir bilgi veya belgenin de bulunmadığı hususları gözönüne alındığında, istifade edilememe hali somut olarak ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.