info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

ECRİMİSİL TALEPLERİ

  • Somut olayda, davalının süresinde sunduğu cevap dilekçesi ile çekişme konusu taşınmaz için yaptığı masrafların takas ve mahsubunu istediği halde, mahkemece takas ve mahsuba konu edilen alacağın ayrı bir davanın konusunu oluşturacağı gerekçesi ile bu isteğin reddedilmesi doğru değildir. Hal böyle olunca; davalının takas ve mahsup savunmasının aynı davada değerlendirilebileceği gözetilerek, davalı tarafından yapılan ödemelerin ecrimisil talep edilen dönemi kapsaması halinde bu ödemelerin mahsup edilmesi, böylelikle hüküm vermeye elverişli ayrıntılı, denetlenebilir rapor alınması, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. (YG 1.HD 2015/2557E., 2015/6570K.)