info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

ATAMA İPTAL

ATAMA İPTAL

Dosyanın incelenmesinden, birinci derece garnizon olan Ankara Garnizonunda trombon branşında bando sınıfı astsubay olarak görev yapmakta olan davacının, Manisa Garnizonuna atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda davacının 2012 yılında Ankara Garnizonuna atandığı, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına atama teklifinde bulunulmamasına karşın henüz 8 yıllık garnizon hizmet süresini tamamlamadan 26.10.2016 tarihli münferit atama işlemi ile resen Manisa Garnizonuna atandığı; davalı idare tarafından Manisa Garnizonunda kadro görev ihtiyacı doğduğu ileri sürülmüşse de bu hususa ilişkin somut bilgi ve belge sunulamadığı; ayrıca davacı ile aynı durumda bulunan ve Ankara Garnizonundaki hizmet süresi davacıya eşit veya davacıdan daha fazla olan personel arasından davacının tercih edilme sebeplerinin net bir şekilde izah edilemediği göz önünde bulundurulduğunda dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinden kaynaklanan takdir yetkisinin objektif şekilde kullanılmasının gerektiği, buradaki kıstasın kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı arasındaki denge olduğu, takdir hakkının ve yetkisinin, idarece takip edilen amaca uygun olarak, keyfilikten, kişisel ve duygusal, sübjektif değerlendirmelerden uzak şekilde kullanılması suretiyle işlem tesis edilmesinin gerektiği (AYİM 2’nci D.13.03.2013 2012/628, K.2013/328).
  • Davalı idarenin atama hususundaki personel istekleri ve hizmet ihtiyaçları arasındaki dengeyi sağlama hususunda yeterli gayreti göstermediğinin ve bu suretle işlemlerinde objektif ve adil yaklaşım sergileyemediğinin açık bir göstergesi olduğu, davacının naklen atanmasına muvafakat verilmemesi işleminde takdir yetkisinin kamu yararı ile birey yararı dengesi gözetilerek objektif kriterlere göre kullanıldığının söylenemeyeceği, dolayısıyla işlemin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu (AYİM 2.D. 25.04.2012, E. 2011/1220, K.2012/465).