info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

İPTAL DAVALARI

DİSİPLİN CEZASI – GAYRİ MEŞRU İLİŞKİ

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının … Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapmakta iken, birlik dışında özel araç ve üniforması ile birlikte bir er ve kız arkadaşları ile uygun olmayan kamera görüntüleri nedeniyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 4/1. maddesi uyarınca ”Görev sırasında veya dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak” fiilini işlediği iddia edilerek kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin …Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Kurulunun … sayılı kararının iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, dosyada mevcut soruşturma raporu ve eki belgeler incelendiğinde, davacının disiplin cezasına konu olan kamera görüntülerinin hukuka uygun olmayan yollarla elde edildiği, davacının evli olup başka bir bayanla çekilmiş kamera görüntülerinin olmasının onun özel hayatını ilgilendirdiği, ayrıca … tarihli tutanakların davacı ile aralarında husumet olan İlçe Jandarma Komutanı …. ve iki er tarafından imzalandığı, tutanaklarda imzası olan erlerin soruşturma raporunda yer alan ifadelerinde davacının evlilik dışı bir bayanla arkadaşlığı olduğuna ilişkin beyanlarının da olmadığı, davacının evli olmasına rağmen başka bir bayanla gayri meşru ilişkiler yaşadığının davacı ile aralarında husumet olan İlçe Jandarma Komutanı … tarafından iddia edildiği bu durumun aksini ortaya koyan başkaca bir bilgi belge de bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının fiilinin sübuta ermediği anlaşıldığından davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

DİSİPLİN CEZASI

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının … İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapmakta iken, İlçe Jandarma Komutanı ….. kendisine mobing yaptığını şikayet yolunu kullanmadan değişik ortamlarda dedikodu şeklinde J.Asb.Kd.Bçvş. …. ile paylaştığı iddia edilerek Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/D-3 maddesi uyarınca “Görev içinde ya da dışında amirinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemekya da yazı yazmak” fiilini işlediği gerekçesiyle 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Kurulunun …. sayılı kararının iptali istemiyle …. Valiliği’ne karşı iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, dosyada mevcut soruşturma raporu ve eki belgeler incelendiğinde, davacının İlçe Jandarma Komutanı ile birtakım sorunlar yaşadığı, bu sorunlar sebebiyle davacının psikolojisinin bozulma noktasına geldiği, davacının yaşadığı sorunları Personel ve Lojistik kısım amiri olan J….. ile paylaştığı, bunun dedikodu veya amirini eleştirme niteliğinde değil ifade özgürlüğü kapsamında yaşanılan problemlerin dile getirilmesi niteliğinde olduğu, …. tarihli tutanağın davacı ile aralarında husumet olan İlçe Jandarma Komutanı ve iki er tarafından imzalandığı, tutanakta imzası olan erlerin soruşturma raporunda yer alan ifadelerinde davacının amiriyle ilgili dedikodu yaptığı veya amirini eleştirici nitelikte söz söylediğine ilişkin bir beyanlarının olmadığı, dolayısıyla davacının eylem ve davranışlarının sübuta ermediği görülmektedir.

Bu durumda, subuta ermeyen eylem nedeniyle davacının 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk görülmemiştir.

DİSİPLİN CEZASI

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının … Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapmakta iken, “evli iken başka bayan arkadaşı ile çekilmiş fotoğraflarının tespit edildiği” iddia edilerek Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/B-5 maddesi uyarınca ”Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” fiilini işlediği gerekçesiyle 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin …. Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Kurulunun sayılı kararının iptali istemiyle Valiliği’ne karşı iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, dosyada mevcut soruşturma raporu ve eki belgeler incelendiğinde, davacının hukuka uygun olmayan yollarla elde edilen fotoğrafları sebebiyle hakkında disiplin cezası uygulandığı, davacının evli olup başka bir bayanla çekilmiş fotoğraflarının olmasının onun özel hayatını ilgilendirdiği, ayrıca 09.10.2016 tarihli tutanağın davacı ile aralarında husumet olan İlçe Jandarma Komutanı ve iki er tarafından imzalandığı, tutanakta imzası olan erlerin soruşturma raporunda yer alan ifadelerinde davacının evlilik dışı bir bayanla arkadaşlığı olduğuna ilişkin beyanlarının da olmadığı, davalı idarenin aynı tarih ve sayılı işlemiyle davacının ayrıca “birlik dışında özel araç ve üniforması ile birlikte bir er ve kız arkadaşları ile uygun olmayan kamera görüntüleri” nedeniyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 4/1 maddesi uyarınca “görev sırasında veya dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak” fiilini işlediğinden bahisle kınama cezası ile cezalandırıldığı, disiplin cezalarının tesisine gerekçe olan fiillerin “non bis in idem” yönündeki evrensel hukuk ilkesi açısından değerlendirilmesi karşısında mükerrer olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının aynı eylemleri sebebiyle ikinci kez cezalandırılmış olduğu ve fiilinin sübuta ermediği anlaşıldığından davacının 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.